Phishing

Door phishing wordt iemand bewogen om vrijwillig (betaal)gegevens aan een ander te geven. Het gaat hier dus niet om afdreiging. Meestal gebeurt phishing door het verzenden van e-mails waarin het slachtoffer gevraagd wordt om creditcardgegevens, pincodes of andere betaalgegevens terug te sturen. Door zich voor te doen als iemand anders (bijvoorbeeld een bank), hopen de phishers deze gegevens te krijgen. Omdat slachtoffers van phishing de gegevens zonder dwang afgeven, is het soms moeilijk strafrechtelijk te vervolgen.

Phishing en het strafrecht

Phishers worden meestal vervolgd voor overtreding van art. 326 Sr (oplichting). In dit artikel is bepaald dat iemand strafbaar is als hij iets verkrijgt door het aannemen van een valse naam of het (kortgezegd) toepassen van list en bedrog. De volledige wettekst luidt:

“Hij die, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, hetzij door het aannemen van een valse naam of van een valse hoedanigheid, hetzij door listige kunstgrepen, hetzij door een samenweefsel van verdichtsels, iemand beweegt tot de afgifte van enig goed, tot het verlenen van een dienst, tot het ter beschikking stellen van gegevens, tot het aangaan van een schuld of tot het teniet doen van een inschuld, wordt, als schuldig aan oplichting, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie. “

Ook kunnen Phishers worden vervolgd voor overtreding van art. 225 van het Wetboek van Strafrecht (valsheid in geschrifte):

  1. Hij die een geschrift dat bestemd is om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk opmaakt of vervalst, met het oogmerk om het als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken, wordt als schuldig aan valsheid in geschrift gestraft, met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie.
  2. Met dezelfde straf wordt gestraft hij die opzettelijk gebruik maakt van het valse of vervalste geschrift als ware het echt en onvervalst dan wel opzettelijk zodanig geschrift aflevert of voorhanden heeft, terwijl hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat dit geschrift bestemd is voor zodanig gebruik.
  3. Indien een feit, omschreven in het eerste of tweede lid, wordt gepleegd met het oogmerk om een terroristisch misdrijf voor te bereiden of gemakkelijk te maken, wordt de op het feit gestelde gevangenisstraf met een derde verhoogd.

Wat voor straf staat er op phishing?

Wat voor straf er voor phishing wordt opgelegd, hangt onder meer af voor welk delict je wordt vervolgd. De maximumstraf voor oplichting is namelijk lager dan de maximumstraf van valsheid in geschrifte. Het maakt dus veel uit voor welke strafbepaling je wordt vervolgd. Een advocaat met verstand van cybercrime kan hier al in de beginfase van het strafproces invloed op uitoefenen.

De straf die kan worden opgelegd wordt ook bepaald door de hoogte van het bedrag dat “buit is gemaakt”. De rechtbanken hebben een richtlijn samengesteld waarin je kan zien wat voor straf er ongeveer wordt gegeven. Klik hier voor meer informatie.